DAVET METNİ

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahiptir ve Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında ki ilişkiler, Kafkasya, Ortadoğu ve Karadeniz havzasında etkin bölgesel aktörler olmaları nedeniyle günümüzde hiç olmadığı kadar önem arz etmektedir. Çünkü her iki ülkenin de bahse konu bölgelerde hem ortak çıkarları hem de belli başlı konularda çıkar çatışmaları mevcuttur. Türkiye ve Rusya arasında ki ilişkiler Soğuk Savaş sonrası dünya düzenindeki değişikliğin etkisiyle, iki ülkenin de büyük ölçüde güvenlik algılarının da dönüşümüyle, Soğuk Savaş dönemine kıyasla (Türkiye’nin NATO ülkesi olmasına rağmen) ikili ilişkiler karşılıklı bağımlılık noktasında dinamizm kazanmış, bu dinamizmin etkisiyle birçok ortak çalışma alanı (Savunma, Güvenlik, Diplomasi gibi) ve enerji, turizm, ticaret gibi gittikçe artan yeni iş birliği fırsatları ortaya çıkmıştır. İki ülkede çıkarları çatışma alanlarından daha üstün tutsa da özellikle son dönemde siyasi liderler Erdoğan ve Putin’in güçlü kişilikleri altında yakın bir diyalog tesis edilmiş ve ortak çıkar alanları arttırılmıştır. Aynı zamanda iki ülkenin de işbirliği kurmasını zorlaştıran, rekabete sebep olan pek çok konu başlığı ve çatışma alanları da bulunmaktadır. Yakın dönem ikili ilişkilerinde görüleceği üzere, Suriye meselesinde pek çok görüş ayrılığı ve gerginlik yaşansa da Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun hem sahada ortak devriyeler gerçekleştirmesi hem de masada Astana, Soçi gibi diplomatik alanlarda iki garantör ülke rolünde uzlaşı girişimlerinde bulunması tarafların diyalog içerisinde kalma ve ortak hareket alanı yaratma gayretinin göstergeleridir. Benzer olarak Libya sahasında da taraflar farklı saflarda yer almalarına rağmen bölgede iki önemli aktör olan Türkiye ve Rusya Federasyonu müzakere sürecinde çözüm arayışlarını sürdürerek ortak bir zeminde buluşma çabası göstermektedir. Son olarak Güney Kafkasya’da güç dengelerini temelinden değiştiren Azerbaycan-Ermenistan arasında ki Dağlık Karabağ çatışmalarında, Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun krize müdahaleleri önem kazanmış ve tarafların yaklaşımları diplomatik girişimleri tekrardan etkin hale getirmiş ve önce ateşkes tesis edilmiş, arından da kalıcı barış için ilk adımlar atılmıştır. Görüleceği üzere, Türkiye-Rusya Federasyonu ilişkileri hem bölgesel hem de küresel dengeleri şekillendirici ve belirleyici rol oynayan bir yapıdadır.

Bütün bu bölgesel ve küresel etkiler ışığında düzenlemiş olduğumuz

1. Uluslararası Türkiye-Rusya İlişkileri Konferansı” başlıklı etkinliğimiz;

  • Tarihi ve Stratejik Açıdan Türkiye-Rusya İlişkileri
  • Türkiye-Rusya ilişkilerinde Siyasi ve Ekonomik Meseleler
  • Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği,
  • Bir Kuşak Bir Yol Projesi Açısından Türkiye-Rusya İlişkilerinin Değerlendirilmesi
  • Türkiye-Rusya İlişkilerinin Bölgesel ve Küresel Etkileri
  • Çatışma Bölgelerinde Potansiyel Türkiye-Rusya İşbirliği Alanları,

Gibi konuları kapsaması açısından Türkiye-Rusya ilişkilerinin dünü,bugünü ve yarınına ışık tutacak bir çerçevede organize edilmiştir. Bu önemli etkinlikte sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla.